วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวลัดดาวัลย์  ยุนกระโทก (แอม)
รหัสนักศึกษา 544188059
เอกประถมศึกษา หมู่ 2